VPN Terms of Service - User Agreement - Vpnsify.com

Mga Tuntunin at Kondisyon

1. Panimula

2. Lisensya sa Paggamit

3.

4.

Ang mga gumagamit ay ipinagbabawal na gumawa ng: reverse engineering, decompiling, at anumang hindi awtorisadong paggamit ng app. Ang maling paggamit o paglabag ay maaring magdulot ng pag-terminate ng inyong access sa app.

5. Pagpapawalang-bisa

Maari kaming mag-suspend o iterminate ang iyong access sa Vpnsify nang walang paunang abiso kung lumabag ka sa alinman sa mga terminong ito o kung kami ay nagpasyang itigil ang app.

6. Mga Pagbabago

May karapatan ang Vpnsify na baguhin ang mga term na ito anumang oras. Ang mga pagbabago ay ia-update sa pahinang ito. Ang patuloy na paggamit ng app pagkatapos ng mga pagbabago ay nangangahulugang pagtangkilik sa binagong mga term.

7. Kontak

Para sa anumang katanungan o pag-aalala tungkol sa mga term na ito, maari niyo kaming i-email sa info@vpnsify.com.